algemene voorwaarden.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Fizor., hierna te noemen "de leverancier", goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de klant levert. 

1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Leverancier en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. 

Artikel 2 Aanbiedingen 

2.1 Alle aanbiedingen en andere mededelingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij leverancier schriftelijk anders heeft aangegeven. De afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens waarop leverancier zijn aanbieding heeft gebaseerd. 

2.2 Afnemer staat er jegens leverancier voor in dat hij overeenkomsten met leverancier aangaat in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Indien de afnemer de leverancier hierover onjuist inlicht, komen alle gevolgen en financiële consequenties hiervan voor rekening van de afnemer. 

Artikel 3 Prijs en betaling 

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tenzij anders vermeld en overeengekomen, zijn alle door leverancier vermelde prijzen in euro's (EUR) en dient afnemer alle betalingen in euro's te voldoen. 

3.2 Aan een door leverancier afgegeven kostenbegroting of begroting kunnen door afnemer geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door opdrachtgever aan leverancier kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door leverancier te leveren prestatie, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

3.3 Gegevens uit de administratie van leverancier gelden als volledig bewijs ten aanzien van de door leverancier geleverde prestatie en de door afnemer voor de levering van deze prestatie verschuldigde bedragen, onverminderd het recht van afnemer tot het leveren van tegenbewijs. 

3.4 De verschuldigde bedragen worden door de klant betaald volgens de overeengekomen betalingscondities of de op de factuur vermelde betalingscondities. De klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling of tot verrekening van verschuldigde bedragen. 

Artikel 4 Looptijd van de overeenkomst 

4.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur. Indien geen duur is overeengekomen, geldt een duur van één jaar. 

4.2 De looptijd van de overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd, telkens met de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij opdrachtgever of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de lopende termijn. 

Artikel 5 Vertrouwelijkheid en overplaatsing van personeel 

5.1 Opdrachtgever en leverancier dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan de ontvangende partij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs behoort te kennen, geheim worden gehouden. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor leverancier indien en voor zover leverancier verplicht is de betreffende informatie aan een derde te verstrekken op grond van een rechterlijke uitspraak of een wettelijk voorschrift, dan wel indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door leverancier. De partij die de vertrouwelijke informatie ontvangt, mag deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als dit door een van de partijen als zodanig is aangemerkt. 

5.2 Opdrachtgever erkent dat van leverancier afkomstige software steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze software bedrijfsgeheimen van leverancier en diens toeleveranciers of van de producent van de software bevat. 5.3 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, geen medewerkers van leverancier die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, tenzij leverancier daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. 

Artikel 6 Privacy en gegevensverwerking 

6.1 Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zal de klant de leverancier op verzoek schriftelijk informeren over de wijze waarop de klant zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens nakomt. 

6.2 Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door afnemer wordt gehouden of waarvoor afnemer uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij afnemer bewijst dat de feiten die aan een aanspraak ten grondslag liggen aan leverancier toerekenbaar zijn. 

6.3 De klant is volledig verantwoordelijk voor de gegevens die hij verwerkt in het kader van het gebruik van een dienst van de leverancier. Afnemer staat er jegens leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De klant vrijwaart de leverancier tegen elke aanspraak van een derde die, om welke reden dan ook, wordt ingesteld in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 7 Veiligheid 

7.1 Indien leverancier op grond van de overeenkomst gehouden is in een vorm van informatiebeveiliging te voorzien, dient deze beveiliging te voldoen aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties omtrent beveiliging. De leverancier staat er niet voor in dat de verstrekte informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien in het contract geen expliciet omschreven beveiligingsmethode is opgenomen, voldoet de verstrekte beveiliging aan een norm die, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de informatie en de aan de getroffen beveiligingsmaatregelen verbonden kosten, niet onredelijk is. 

7.2 De door of vanwege leverancier aan afnemer verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en dienen door afnemer als zodanig te worden behandeld en mogen slechts aan geautoriseerd personeel binnen de eigen organisatie van afnemer kenbaar worden gemaakt. Leverancier is gerechtigd de toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. 

7.3 De klant moet zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde beschikken over actieve antivirussoftwarebescherming. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud, voorbehoud van rechten en opschorting 

8.1 Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die de afnemer uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan leverancier verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldaan. Een afnemer die als wederverkoper optreedt, mag alle zaken die onder het eigendomsvoorbehoud van leverancier vallen, verkopen en leveren voor zover dit gebruikelijk is in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer. 

8.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud met betrekking tot een voor uitvoer bestemd goed worden beheerst door het recht van de staat van bestemming, indien dit voor de leverancier gunstiger bepalingen bevat. 

8.3 Voor zover nodig worden rechten aan de klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de klant alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft betaald. 8.4 Leverancier kan alle in het kader van de overeenkomst ontvangen of tot stand gekomen informatie, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft. 

Artikel 9 Risico-overdracht 

9.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, informatie (waaronder gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn gemaakt, verstrekt of gebruikt, gaat op de klant over op het moment waarop de klant of een hulppersoon van de klant de bedoelde zaken en informatie feitelijk in zijn bezit krijgt.  

Artikel 10 Intellectuele eigendom 

10.1 Indien leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op cliënt, laat dit onverlet het recht of de mogelijkheid van leverancier om de onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke waarop bedoelde ontwikkelingen zijn gebaseerd, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. De overdracht van een intellectueel eigendomsrecht laat eveneens onverlet het recht van de leverancier om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te voltooien die gelijksoortig zijn aan of afgeleid zijn van ontwikkelingen die ten behoeve van de opdrachtgever zijn of worden voltooid. 

10.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en opleidings-, toets- en examenmaterialen, alsmede andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en offertes, waaronder voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Aan de afnemer komen de gebruiksrechten toe die bij deze algemene voorwaarden, de tussen partijen schriftelijk gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan de afnemer verleend recht is niet-exclusief en kan niet worden overgedragen, verpand of in sublicentie worden gegeven. 

10.3 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter van dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom op de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te (doen) verwijderen of te (doen) wijzigen. 

10.4 Leverancier mag, ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, steeds technische maatregelen nemen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waartoe cliënt zich direct of indirect toegang verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het gebruiksrecht van deze zaken. Het is de klant niet toegestaan dergelijke technische maatregelen te (doen) verwijderen of te (doen) omzeilen. 

10.5 Opdrachtgever staat er voor in dat door het ter beschikking stellen aan leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie, geen inbreuk op rechten van derden wordt gemaakt. Afnemer vrijwaart leverancier tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integreren inbreuk maakt op een recht van die derde. 

10.6 Leverancier is nimmer verplicht tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk met afnemer is overeengekomen. 

Artikel 11 Verplichtingen tot samenwerking 

11.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een goede en tijdige samenwerking tussen partijen. Afnemer zal steeds tijdig de door leverancier in redelijkheid gewenste medewerking verlenen. 

11.2 Afnemer draagt het risico van de selectie van de door leverancier te leveren zaken, goederen en/of diensten. Afnemer dient steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen om te waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie van leverancier moet voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, aanbiedingen, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor de leverancier niet bindend, tenzij door de leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld. 

Artikel 12 Verplichtingen tot het verstrekken van informatie 

12.1 Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door leverancier mogelijk te maken, zal opdrachtgever leverancier steeds tijdig alle door leverancier redelijkerwijs gewenste informatie verstrekken.  

12.2 Afnemer staat er voor in dat de door hem aan leverancier verstrekte informatie, ontwerpen en specificaties juist en volledig is of zijn. Indien de door afnemer verstrekte informatie, ontwerpen of specificaties voor leverancier kenbare onjuistheden bevatten, zal leverancier bij afnemer navraag ter zake doen. 

Artikel 13 Project- en stuurgroepen 

13.1 Besluiten genomen in een project- of stuurgroep waarin beide partijen participeren, binden leverancier slechts indien de besluiten zijn genomen in overeenstemming met hetgeen daaromtrent tussen partijen schriftelijk is overeengekomen of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien leverancier de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. De leverancier is nimmer gehouden een beslissing te aanvaarden of uit te voeren indien de beslissing naar zijn oordeel niet verenigbaar is met de inhoud en/of de goede uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 14 Termijnen 

14.1 Leverancier zal zich in redelijkheid inspannen om de door hem opgegeven of tussen partijen overeengekomen al dan niet fatale termijnen en leveringstermijnen en/of -data en leveringsdata zoveel mogelijk in acht te nemen. De door de leverancier opgegeven of tussen partijen overeengekomen tussentijdse data en leveringstermijnen gelden steeds als streefdata, binden de leverancier niet en zijn steeds indicatief. 

14.2 Indien overschrijding van een termijn dreigt, zullen leverancier en afnemer met elkaar in overleg treden over de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning. 

14.3 In alle gevallen, derhalve ook indien partijen fatale termijnen en leveringstermijnen dan wel data en leveringsdata zijn overeengekomen, komt leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat afnemer leverancier schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een door afnemer aan leverancier gestelde redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 

14.4 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst in fasen zullen worden uitgevoerd, is leverancier gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden van een fase uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

14.5 Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)datum of (op)leveringstermijn, indien partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties e.d.) of een wijziging van de aanpak ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, of indien afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. De noodzaak of het optreden van meerwerk tijdens de uitvoering van de overeenkomst is voor de klant nimmer een reden om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 

Artikel 15 Opzegging en annulering van de overeenkomst 

15.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De betalingsverplichtingen van de klant en alle verplichtingen van de klant of een door de klant ingeschakelde derde tot medewerking en/of informatieverstrekking gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. 

15.2 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds goederen of diensten ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze goederen of diensten en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat leverancier ten aanzien van het wezenlijke deel van die goederen of diensten in verzuim is. Met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, blijven bedragen die de leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, onverminderd verschuldigd en worden zij op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

15.3 Een overeenkomst die naar haar aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en die voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan door elk der partijen na overleg tussen partijen schriftelijk worden opgezegd. De opzegging dient met redenen te zijn omkleed. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. De leverancier is wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden. 

15.4 De opdrachtgever kan een overeenkomst van opdracht, die voor bepaalde tijd is aangegaan, niet opzeggen. 

15.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of ontbonden anders dan ten behoeve van herstructurering of samenvoeging van ondernemingen. De leverancier kan de overeenkomst eveneens zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich een directe of indirecte wijziging voordoet in de beslissende zeggenschap over het bedrijf van de afnemer. De leverancier is wegens beëindiging als bedoeld in dit lid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige schadevergoeding gehouden. Indien opdrachtgever onherroepelijk in staat van faillissement geraakt, eindigt zijn recht op gebruik van de hem ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke, alsmede zijn recht op toegang tot en/of gebruik van de diensten van leverancier, zonder dat daartoe opzegging door leverancier is vereist.  

Artikel 16 Aansprakelijkheid van de leverancier 

16.1 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan de afnemer die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de leverancier.  

16.2 Voor zover de aansprakelijkheidsbeperking uit het vorige lid niet kan worden gehandhaafd, is de totale aansprakelijkheid van de leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de afnemer overeengekomen garantieverplichting, beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen 

(exclusief BTW) bedongen voor één jaar. De totale aansprakelijkheid van de leverancier voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, zal echter nimmer meer bedragen dan € 10.000 (tienduizend euro). 

16.3 De totale aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of ten gevolge van materiële beschadiging van zaken zal nimmer meer bedragen dan € 50.000 (vijftigduizend euro). 

16.4 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade voortvloeiend uit het gebruik van door opdrachtgever aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden en schade voortvloeiend uit de inschakeling van door opdrachtgever aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. De aansprakelijkheid van de leverancier voor beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten is eveneens uitgesloten. 

16.5 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van de leverancier zoals beschreven in de paragrafen 16.1 tot en met 

16.4 laten de overige uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van de leverancier, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden, geheel onverlet. 

16.6 De in de leden 16.1 tot en met 16.5 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bedrijfsleiding van leverancier. 

16.7 Tenzij nakoming door leverancier blijvend onmogelijk is, is leverancier slechts aansprakelijk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst indien opdrachtgever leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt en leverancier daarbij een redelijke termijn gunt om de tekortkoming op te heffen, en leverancier ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. In de ingebrekestelling moet de tekortkoming zo uitvoerig en gedetailleerd mogelijk worden beschreven, zodat de leverancier de gelegenheid krijgt adequaat te reageren. 

16.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier verjaart door het enkele verloop van een termijn van 24 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij afnemer vóór het verstrijken van deze termijn een rechtsvordering tot schadevergoeding heeft ingesteld. 

16.9 Het bepaalde in dit artikel en alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt. 

Artikel 17 Overmacht 

17.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van leverancier wordt onder meer verstaan: (i) overmacht aan de zijde van de toeleveranciers van leverancier, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen aan de zijde van toeleveranciers die door afnemer aan leverancier zijn voorgeschreven, (iii) gebreken in zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door afnemer aan leverancier is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) stroomstoringen, (vi) storingen in internet, datanetwerk of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog en (viii) algemene vervoersproblemen. 

17.2. Elk van de partijen heeft het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien een overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt. In dat geval wordt hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, naar verhouding afgerekend, zonder dat de partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. 

Artikel 18 Wijzigingen en meerwerk 

18.1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht of goederen of diensten heeft geleverd die buiten de overeengekomen werkzaamheden en/of levering van goederen of diensten vallen, zal opdrachtgever voor deze werkzaamheden of levering van goederen of diensten betalen volgens de overeengekomen tarieven of, indien tussen partijen geen tarieven zijn overeengekomen, volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. De leverancier is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

18.2 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal leverancier afnemer desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk of de extra levering van goederen of diensten als bedoeld in dit artikel. 

Artikel 19 Overdracht van rechten en verplichtingen 

19.1 De klant mag zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst niet aan een derde verkopen, overdragen of in pand geven. 

19.2 De leverancier is gerechtigd zijn vorderingen tot betaling van aan een derde verschuldigde bedragen te verkopen, over te dragen of in pand te geven. 

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen 

20.1 Overeenkomsten tussen leverancier en afnemer worden beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing. 

20.2 Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), statutair gevestigd te 's-Gravenhage, een en ander onverminderd het recht van ieder der partijen om een voorlopige voorziening in kort geding te vragen en onverminderd het recht van ieder der partijen om conservatoire maatregelen te treffen. De arbitrageprocedure vindt plaats in Den Haag. 

20.3. Indien een geschil dat voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst of uit nadere overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, behoort tot de competentie van de kantonrechter, is ieder der partijen gerechtigd, in afwijking van het bepaalde in artikel 20.2, de zaak als kantonzaak aanhangig te maken bij de wettelijk bevoegde rechter. Partijen zijn slechts tot voornoemde actie gerechtigd, indien ter zake van het geschil nog geen arbitrale procedure overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.2 aanhangig is gemaakt. Indien met inachtneming van het bepaalde in artikel 20.3 één of meer van de partijen de zaak ter behandeling en afdoening bij de wettelijk bevoegde rechter aanhangig hebben gemaakt, is de kantonrechter van die rechter bevoegd van de zaak kennis te nemen en deze af te doen. 

20.4 Met betrekking tot een geschil dat ontstaat naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, is ieder der partijen in alle gevallen gerechtigd een ICT mediation procedure te starten overeenkomstig het ICT Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering. De wederpartij dient alsdan actief deel te nemen aan een ingestelde ICT-bemiddelingsprocedure. Tot deze in rechte afdwingbare verplichting behoort in ieder geval het bijwonen van ten minste één gezamenlijke bijeenkomst van mediators en partijen om deze buitengerechtelijke vorm van geschillenbeslechting een kans van slagen te geven. Het staat elke partij vrij om de ICT-bemiddelingsprocedure op elk moment te beëindigen na een gezamenlijke eerste bijeenkomst van de bemiddelaars en de partijen. De bepalingen van dit lid beletten een partij niet om een voorlopige voorziening te vragen in het kader van een arbitraal kort geding of om conservatoire maatregelen te nemen indien de partij dit nodig acht. 

Hoofdstuk 2. Verlening van diensten 

De bepalingen van dit hoofdstuk "Dienstverlening" zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien de leverancier diensten van welke aard ook, al dan niet nader omschreven in een van de andere hoofdstukken van deze algemene voorwaarden, aan de afnemer verleent. 

Artikel 21 Prestaties 

21.1 Leverancier zal zijn dienstverlening met zorg verrichten naar beste kunnen, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven. 

21.2 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van het gebruik of misbruik van toegangs- of identificatiecodes of certificaten, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van opzet of roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de leverancier. 

21.3 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer personen die dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties bezitten. 

21.4 Leverancier is niet verplicht bij de uitvoering van zijn diensten aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen, in het bijzonder niet indien deze aanwijzingen de inhoud en omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Worden dergelijke aanwijzingen echter opgevolgd, dan zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. 

Artikel 22 Overeenkomst inzake dienstverleningsniveau 

22.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreements) worden uitsluitend uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Afnemer zal leverancier steeds onverwijld informeren over omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan. 

22.2 Indien afspraken zijn gemaakt over een serviceniveau, wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en aanverwante diensten steeds zodanig gemeten dat onbeschikbaarheid door preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van vooraf door leverancier aangekondigde service en door omstandigheden gelegen buiten de invloedssfeer van leverancier niet meetellen. De door de leverancier gemeten beschikbaarheid geldt als afdoende bewijs, behoudens door de afnemer geleverd tegenbewijs. 

Artikel 22 Back-ups 23.1 Indien de dienstverlening aan cliënt op grond van de overeenkomst het maken van back-ups van de gegevens van cliënt omvat, zal leverancier een volledige back-up maken van de in zijn bezit zijnde gegevens van cliënt overeenkomstig de schriftelijk overeengekomen termijnen of eenmaal per week indien dergelijke termijnen niet zijn overeengekomen. De leverancier zal de back-up bewaren voor de duur van de overeengekomen termijn of voor de duur van de gebruikelijke termijn van de leverancier indien hierover geen afspraken zijn gemaakt. De leverancier zal de back-up zorgvuldig bewaren. 

23.2 De klant blijft verantwoordelijk voor de nakoming van alle wettelijke administratie- en bewaarplichten die op hem van toepassing zijn. 

Hoofdstuk 3. Software als een dienst (SaaS) 

De bepalingen van dit hoofdstuk "Software as a Service" zijn naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk "Dienstverlening" van toepassing indien leverancier onder de naam of op het gebied van Software as a Service (SaaS) diensten verricht. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder SaaS verstaan een dienst waarbij de leverancier software op afstand via het internet of een ander datanetwerk aan de afnemer ter beschikking stelt en op afstand beschikbaar houdt, zonder dat een fysieke drager met de betreffende software aan de afnemer ter beschikking wordt gesteld. 

Artikel 24 Beschikbaarstelling van SaaS 

24.1 Leverancier zal SaaS uitsluitend in opdracht van afnemer verrichten. Het is afnemer niet toegestaan derden gebruik te laten maken van de door leverancier geleverde diensten op het gebied van SaaS. 

24.2 Indien leverancier op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot de gegevens van afnemer, diens werknemers of gebruikers, zullen alle aan die werkzaamheden verbonden kosten aan afnemer in rekening worden gebracht. 

24.3 Leverancier kan de inhoud of omvang van het SaaS-leveringsmodel wijzigen. Indien dergelijke wijzigingen een wijziging van de huidige procedures van de klant tot gevolg hebben, zal de leverancier de klant hierover zo snel mogelijk inlichten en komen de kosten van deze wijziging voor rekening van de klant. De afnemer kan in dat geval de overeenkomst opzeggen, welke opzegging dan ingaat op de datum waarop de wijziging ingaat, tenzij de wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere instructies van bevoegde instanties, of de leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt. 

24.4 Leverancier kan SaaS blijven leveren met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. Leverancier is niet gehouden bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur specifiek voor opdrachtgever te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. 

24.5 Leverancier kan SaaS geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. De leverancier zal de periode waarin de dienst buiten gebruik is niet langer laten duren dan noodzakelijk en zal er zo mogelijk voor zorgen dat deze periode buiten kantooruren valt. 

24.6 Leverancier is nimmer gehouden om aan klant een fysieke drager te verstrekken die de in het kader van de SaaS aan klant ter beschikking gestelde en door klant gehouden software bevat. 

Artikel 25 Garantie 

25.1 Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS ter beschikking gestelde en gehouden programmatuur vrij is van fouten en zonder onderbreking functioneert. Leverancier zal zich inspannen fouten in de in artikel 30.3 bedoelde programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door leverancier zelf is ontwikkeld en opdrachtgever een gedetailleerde, schriftelijke omschrijving van de betreffende gebreken aan leverancier heeft verstrekt. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan leverancier het herstel van gebreken opschorten tot een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Leverancier staat er niet voor in dat gebreken in niet door hem zelf ontwikkelde programmatuur worden hersteld. De leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Indien de programmatuur in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld, kan leverancier de kosten van herstel volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier aan opdrachtgever in rekening brengen. 

25.2 Op basis van de door leverancier verstrekte informatie over maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de SaaS, corruptie of verlies van gegevens of andere incidenten, zal afnemer de risico's voor zijn organisatie in kaart brengen en inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Leverancier verklaart zich bereid om op verzoek van afnemer, voor zover redelijk en volgens de door leverancier gestelde (financiële) voorwaarden, medewerking te verlenen aan door afnemer te treffen nadere maatregelen. De leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. 

25.3 Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van SaaS ter beschikking gestelde en gehouden programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving. 

Artikel 26 Bescherming van persoonsgegevens 

26.1 Op grond van wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, heeft de klant verplichtingen jegens derden, zoals de verplichting om informatie te verstrekken en de betrokkene inzage te geven in zijn of haar persoonsgegevens, en om de persoonsgegevens van de betrokkene te corrigeren en te verwijderen. De afnemer is volledig en als enige verantwoordelijk voor de nakoming van deze verplichtingen. Partijen houden staande dat de leverancier met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens de "bewerker" is in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.º 

26.2 Voor zover dit technisch mogelijk is, verleent leverancier ondersteuning in het kader van de verplichtingen die cliënt dient na te komen als bedoeld in artikel 26.1. De aan deze ondersteuning verbonden kosten zijn niet begrepen in de overeengekomen prijzen en vergoedingen en komen voor rekening van afnemer. 

Artikel 27 Aanvang van de dienstverlening; betaling 

27.1 De door leverancier ter beschikking gestelde SaaS dient binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst in gebruik te worden genomen. De klant dient er onverwijld voor te zorgen dat hij na het sluiten van de overeenkomst over de voor het gebruik van de SaaS vereiste faciliteiten beschikt. 

27.2 De klant is de in de overeenkomst voor de SaaS bepaalde betaling verschuldigd. Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de door leverancier geleverde SaaS elke kalendermaand bij vooruitbetaling verschuldigd. 

Hoofdstuk 4. Software 

De in dit hoofdstuk "Programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen, van toepassing indien leverancier aan afnemer programmatuur voor gebruik anders dan op basis van SaaS ter beschikking stelt. 

Artikel 28 Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen 

28.1 Leverancier zal de overeengekomen computerprogramma's en de overeengekomen gebruikersdocumentatie, hierna te noemen de "programmatuur", voor de duur van de overeenkomst op basis van een gebruikslicentie voor gebruik aan cliënt ter beschikking stellen. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief en mag niet worden overgedragen, verpand of in sublicentie worden gegeven. 

28.2 De verplichting van leverancier tot terbeschikkingstelling en het gebruiksrecht van klant strekken zich slechts uit tot de objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van klant strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan de klant ter beschikking gesteld, ook niet indien de klant bereid is een geldbedrag te betalen voor de 

broncode en technische documentatie. 

28.3 De klant zal de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de software steeds stipt naleven, ongeacht de aard of inhoud van deze beperkingen. 

28.4 De klant mag de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor zover zulks noodzakelijk is voor het beoogde gebruik. De klant zal de programmatuur niet voor derden gebruiken, bijvoorbeeld in het kader van Software as a Service (SaaS) of outsourcing. 

28.5 Het is opdrachtgever nimmer toegestaan de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of zal worden vastgelegd, op welke wijze dan ook te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of aan derden ter beschikking te stellen, voor welk doel of onder welke titel dan ook. Het is de klant evenmin toegestaan een derde, al dan niet op afstand (online), toegang tot de programmatuur te verschaffen of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de klant gebruikt. 

28.6 Opdrachtgever zal desgevraagd onverwijld meewerken aan een door of voor leverancier uit te voeren onderzoek naar de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Indien leverancier zulks verlangt, zal cliënt leverancier toegang verlenen tot zijn gebouwen en systemen. Voor zover deze informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, zal leverancier alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader van een onderzoek van opdrachtgever of op de bedrijfslocatie van opdrachtgever verkrijgt, vertrouwelijk behandelen. 

28.7 Partijen stellen voorop dat de tussen partijen gesloten overeenkomst, voor zover deze betrekking heeft op het ter beschikking stellen van programmatuur voor gebruik, nimmer als koopovereenkomst zal worden beschouwd. 28.8 Leverancier is niet gehouden tot onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur. Indien leverancier in afwijking van het voorgaande wordt verzocht onderhoudswerkzaamheden te verrichten en/of ondersteuning te verlenen met betrekking tot de programmatuur, kan leverancier verlangen dat cliënt daarvoor een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst aangaat.º 

Artikel 29 Levering en installatie 

29.1 Naar keuze van leverancier zal leverancier de programmatuur op de overeengekomen soort informatiedrager of, indien daaromtrent niets is overeengekomen, op een door leverancier te bepalen soort informatiedrager afleveren, dan wel de programmatuur online aan klant ter beschikking stellen. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt, naar keuze van leverancier, in gedrukte of digitale vorm in een door leverancier bepaalde taal ter beschikking gesteld. 29.2 Leverancier zal de programmatuur alleen dan op de bedrijfslocatie van cliënt installeren indien dit tussen partijen is overeengekomen. Indien hieromtrent geen afspraken zijn gemaakt, zal cliënt zelf de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig aanpassen. 

Artikel 30 Aanvaarding 

30.1 Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich bij aflevering bevindt ('as is, where is'), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van leverancier ingevolge de garantieregeling zoals omschreven in artikel 34. In voornoemd geval wordt de programmatuur geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard bij de aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie. 

30.2 De bepalingen van de paragrafen 30.3 tot en met 30.10 zijn van toepassing indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen. 

30.3 Onder 'fout' wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het substantieel niet voldoen van de programmatuur aan de door leverancier uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de programmatuur en, indien de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze door de klant kan worden aangetoond en indien deze reproduceerbaar is. De klant dient fouten onverwijld te melden. Iedere verplichting van de leverancier is beperkt tot fouten in de zin van deze algemene voorwaarden. De leverancier heeft geen enkele verplichting ten aanzien van andere gebreken in of aan de programmatuur. 

30.4 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode maximaal 14 dagen na aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, maximaal 14 dagen na voltooiing van de installatie. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, is het opdrachtgever gedurende de testperiode niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. De klant zal de overeengekomen acceptatietest met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren. De testperiode eindigt in ieder geval na acceptatie van de programmatuur. De klant is dan gerechtigd de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.  

30.5 Indien een acceptatietest is overeengekomen, dient cliënt te onderzoeken of de afgeleverde programmatuur voldoet aan de door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, indien en voor zover de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. 

30.6 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: a. indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, of b. indien leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 30.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens artikel 30.8 aan acceptatie niet in de weg staan, of c. indien cliënt de programmatuur op enigerlei wijze voor productieve of operationele doeleinden gebruikt: op het moment dat dit gebruik plaatsvindt. 

30.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur 

fouten, zal de afnemer de testresultaten uiterlijk op de laatste dag van de testperiode op duidelijke, gedetailleerde en begrijpelijke wijze schriftelijk aan de leverancier melden. De leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen om de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen. De leverancier is daarbij gerechtigd tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen aan te brengen. 

30.8 Opdrachtgever mag de acceptatie van de programmatuur niet weigeren om redenen die geen verband houden met de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, een en ander onverminderd de verplichting van leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 34 te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden geweigerd vanwege aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces. 

30.9 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet. 

30.10 Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in dit artikel strekt leverancier tot ontheffing van zijn verplichtingen inzake terbeschikkingstelling en aflevering van de programmatuur en, indien tevens de installatie van de programmatuur door leverancier is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake installatie. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van opdrachtgever op grond van artikel 30.8 betreffende kleine gebreken en artikel 34 betreffende garantie. 

Artikel 31 Beschikbaarheid 

31.1 Na het einde van de overeenkomst zal opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur onverwijld aan leverancier retourneren. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever bij het einde van de overeenkomst de betreffende exemplaren dient te vernietigen, dient opdrachtgever de vernietiging van de exemplaren onverwijld schriftelijk aan leverancier te melden. Bij of na het einde van de overeenkomst is de leverancier niet verplicht om bijstand te verlenen ten behoeve van een door de klant gewenste dataconversie. 

Artikel 32 Betaling voor het gebruiksrecht 

32.1 De klant dient het voor het gebruiksrecht verschuldigde bedrag te betalen op de overeengekomen tijdstippen of, indien geen tijdstip is overeengekomen: 

  • a. indien partijen niet zijn overeengekomen dat leverancier de programmatuur zal installeren: - bij de aflevering van de programmatuur; - of, ingeval van periodiek verschuldigde vergoedingen voor het gebruiksrecht, bij de aflevering van de programmatuur en vervolgens bij de aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn; 
  • b. indien partijen zijn overeengekomen dat de leverancier de programmatuur zal installeren: - bij voltooiing van de installatie; - of, in geval van periodiek verschuldigde vergoedingen voor het gebruiksrecht, bij voltooiing van de installatie en vervolgens bij de aanvang van elke nieuwe gebruiksrechttermijn. 

Artikel 33 Wijzigingen in de programmatuur 

33.1 Behoudens wettelijke uitzonderingen is het cliënt niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier. Leverancier is gerechtigd een dergelijke toestemming te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever draagt het volledige risico van alle wijzigingen die hij, al dan niet met toestemming van leverancier, zelf aanbrengt of door derden in zijn opdracht laat aanbrengen. 

Artikel 34 Garantie 

34.1 Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. De leverancier staat er niet voor in dat de programmatuur geschikt is voor het feitelijke gebruik en/of het gebruik waarvoor deze bestemd is. De leverancier garandeert evenmin 

dat de programmatuur zonder onderbreking zal werken en/of dat alle fouten steeds zullen worden verbeterd. Herstelwerkzaamheden worden gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. 

34.2 Leverancier kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien dit noodzakelijk is ten gevolge van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van cliënt, dan wel ten gevolge van oorzaken die niet aan leverancier zijn toe te rekenen. De verplichting tot herstel van fouten vervalt indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen. 

34.3 Herstel van fouten zal geschieden op een door leverancier te bepalen plaats en wijze. De leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. 

34.4 De leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. 34.5 De leverancier heeft geen enkele verplichting, van welke aard of inhoud dan ook, met betrekking tot fouten die na afloop van de in artikel 34.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld. 

Artikel 35 Software van leveranciers 

35.1 Indien en voor zover leverancier programmatuur van derden aan cliënt ter beschikking stelt, zullen in de verhouding tussen leverancier en cliënt met betrekking tot die programmatuur de licentievoorwaarden van de betreffende derden van toepassing zijn in plaats van de van die licentievoorwaarden afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de licentievoorwaarden van de betreffende derde door leverancier schriftelijk aan cliënt is meegedeeld en bovendien vóór het sluiten van de overeenkomst een exemplaar van de toepasselijke licentievoorwaarden aan cliënt ter beschikking is gesteld. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin kan de afnemer zich niet beroepen op tekortschieten van de leverancier in de hiervoor bedoelde informatieplicht, indien de afnemer partij is als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. 

35.2 Indien en voor zover, om welke reden dan ook, de hiervoor bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen afnemer en leverancier geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort. Hoofdstuk 5. Ontwikkeling van programmatuur en websites De in dit hoofdstuk 'Ontwikkeling van programmatuur en websites' vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen en de bepalingen uit het hoofdstuk 'Dienstverlening' van toepassing indien leverancier programmatuur en/of een website voor opdrachtgever ontwerpt en/of ontwikkelt en deze programmatuur en/of website eventueel installeert. 

Artikel 36 Specificaties en ontwikkeling van software/een website 

36.1 Indien niet reeds vóór het sluiten van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur of website ter hand zijn gesteld of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur of website ontwikkeld dient te worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden. 

36.2 Leverancier zal de programmatuur en/of website met zorg ontwikkelen overeenkomstig de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of het ontwerp en, indien van toepassing, met inachtneming van de met opdrachtgever schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken en/of procedures. Leverancier kan verlangen dat cliënt voor aanvang van de ontwikkelwerkzaamheden schriftelijk instemt met de specificaties of het ontwerp. 

36.3 Indien partijen gebruik maken van een ontwikkelmethode die is gebaseerd op iteratief ontwerpen en/of ontwikkelen van de programmatuur of delen daarvan of van de website of delen daarvan (bijvoorbeeld Scrum), accepteren zij dat de werkzaamheden bij aanvang niet worden uitgevoerd op basis van volledige of niet volledig uitgewerkte specificaties, en ook dat specificaties, die al dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, gedurende de uitvoering van de overeenkomst in overleg en met inachtneming van de projectaanpak die onderdeel uitmaakt van de desbetreffende ontwikkelmethode, kunnen worden gewijzigd. Partijen zullen tijdens de uitvoering van de overeenkomst in overleg besluiten welke specificaties in de volgende fase van het project (bijvoorbeeld een time box) en/of in het daarop volgende, samenstellende ontwikkelproces van toepassing zullen zijn. De klant aanvaardt het risico dat de software en/of de website niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties voldoet. De klant draagt er zorg voor dat relevante eindgebruikers permanent en actief bijdragen en meewerken aan onder meer het testen en de (verdere) besluitvorming, en dat de bijdragen en medewerking van deze eindgebruikers door de organisatie van de klant wordt ondersteund. De klant garandeert dat de medewerkers die hij inzet en die op sleutelposities worden benoemd, beschikken over de beslissingsbevoegdheid die voor deze functies vereist is. De klant garandeert voortvarendheid ten aanzien van de voortgangsbeslissingen die hij tijdens de uitvoering van het contract moet nemen. Indien de opdrachtgever nalaat tijdig duidelijke voortgangsbeslissingen te nemen in overeenstemming met de projectaanpak die deel uitmaakt van de betreffende ontwikkelingsmethode, is de leverancier gerechtigd, doch niet verplicht, de beslissingen te nemen die hij passend acht. 

36.4 Het bepaalde in artikel 30.1, de artikelen 30.4 tot en met 30.8 en artikel 34.1 is niet van toepassing indien partijen gebruik maken van een ontwikkelmethode als bedoeld in artikel 36.3. Opdrachtgever aanvaardt de programmatuur en/of website in de staat waarin deze zich aan het einde van de laatste ontwikkelingsfase bevindt ('as is, where is'). Leverancier is niet gehouden tot herstel van fouten na de laatste ontwikkelingsfase, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 36.5 Bij gebreke van specifieke afspraken daaromtrent zal leverancier binnen een door hem na de totstandkoming van de overeenkomst redelijk te achten termijn een aanvang maken met de ontwerp- en/of ontwikkelwerkzaamheden. 

36.6 Afnemer zal leverancier desgevraagd in de gelegenheid stellen om buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden werkzaamheden te verrichten op kantoor of locatie van afnemer. 

36.7 Tot de prestatieverplichtingen van de leverancier met betrekking tot de ontwikkeling van een website behoort niet het ter beschikking stellen van een content management systeem. 

36.8 Tot de prestatieverplichtingen van leverancier behoort niet het onderhoud van de programmatuur en/of de website, en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur en/of de website. Indien leverancier, in afwijking van het voorgaande, tevens onderhoudswerkzaamheden moet verrichten en/of ondersteuning moet verlenen, kan leverancier verlangen dat cliënt daarvoor een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst aangaat. Leverancier zal deze werkzaamheden in rekening brengen conform de gebruikelijke tarieven van leverancier. 

Artikel 37 Levering, installatie en inontvangstneming 

37.1 De bepalingen van artikel 29 betreffende levering en installatie zijn van overeenkomstige toepassing. 

37.2 Tenzij leverancier ingevolge de overeenkomst de programmatuur en/of website op zijn eigen computersysteem ten behoeve van cliënt dient te hosten, zal leverancier de website op een door leverancier bepaalde gegevensdrager en in een door leverancier bepaalde vorm aan cliënt afleveren, dan wel de programmatuur en/of website online aan cliënt ter beschikking stellen. 

37.3 De bepalingen van artikel 30 van deze algemene voorwaarden inzake aanvaarding zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 38 Gebruiksrecht 

38.1 Leverancier zal de in opdracht van opdrachtgever ontwikkelde programmatuur en/of website en de eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan opdrachtgever ter beschikking stellen. 

38.2 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, wordt de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur opgestelde technische documentatie aan de klant ter beschikking gesteld, in welk geval de klant gerechtigd is in de programmatuur wijzigingen aan te brengen. 

38.3 Leverancier is niet verplicht de voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur benodigde ondersteunende programmatuur en programma- of databibliotheken ter beschikking te stellen. 

38.4 De bepalingen van artikel 28 betreffende gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen zijn van overeenkomstige toepassing. 38.5 Beperkingen in het gebruik van de programmatuur en/of website gelden, in afwijking van het bepaalde in artikel 38.4, slechts indien uit de inhoud van de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat alle ontwerp- en ontwikkelingskosten volledig en uitsluitend voor rekening van opdrachtgever komen. 

Artikel 39 Betaling 

39.1 Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van programmatuur en/of websites, per kalendermaand achteraf verschuldigd. 

39.2 De prijs voor het ontwikkelingswerk omvat de vergoeding voor het recht om de programmatuur of website te gebruiken gedurende de looptijd van de overeenkomst. 

39.3 In de vergoeding voor de ontwikkeling van de programmatuur is niet begrepen een vergoeding voor ondersteunende programmatuur en programma- en databibliotheken, alsmede eventuele installatiediensten en eventuele door de klant gewenste wijziging en/of onderhoud van de programmatuur. Evenmin is in de vergoeding begrepen het verlenen van ondersteuning aan gebruikers van de programmatuur. 

Artikel 40 Garantie 

40.1 De bepalingen van artikel 34 betreffende de garantie zijn van overeenkomstige toepassing. 

40.2 Leverancier garandeert niet dat de door haar ontwikkelde website goed functioneert met alle (nieuwe versies van) webbrowsertypen en eventueel andere software. De leverancier garandeert evenmin dat de website goed functioneert met alle soorten apparatuur. 

Hoofdstuk 6. Onderhoud en ondersteuning van software 

De in dit hoofdstuk "Onderhoud en ondersteuning van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden en de in het hoofdstuk "Dienstverlening" vermelde bepalingen, van toepassing indien leverancier diensten op het gebied van onderhoud van programmatuur en ondersteuning bij het gebruik van programmatuur verricht. 

Artikel 41 Onderhoudsdiensten 

41.1 Indien overeengekomen, zal leverancier onderhoudswerkzaamheden verrichten met betrekking tot de in de overeenkomst gespecificeerde programmatuur. De onderhoudsverplichting omvat het herstellen van fouten in de programmatuur in de zin van artikel 30.3 en, uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen, het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur in overeenstemming met artikel 42 

 41.2 Opdrachtgever dient geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd te melden. Na ontvangst van de melding zal leverancier zich naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere, nieuwe versies van de programmatuur overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van leverancier op een door leverancier te bepalen wijze en termijn aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. De klant zal zelf de gecorrigeerde programmatuur of de ter beschikking gestelde nieuwe versie van de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. 41.3 Het bepaalde in de leden 34.3 en 34.4 is van overeenkomstige toepassing. 

41.4 Indien de leverancier online onderhoudswerkzaamheden verricht, dient de afnemer onverwijld te zorgen voor een deugdelijke infrastructuur en netwerkvoorzieningen. 

41.5 Opdrachtgever zal de door leverancier in het kader van het onderhoud gewenste medewerking verlenen, daaronder begrepen het tijdelijk staken van het gebruik van de programmatuur en het maken van een backup van alle gegevens. 

41.6 Indien de onderhoudswerkzaamheden betrekking hebben op programmatuur die niet door leverancier aan cliënt is geleverd, zal cliënt, indien dit naar het oordeel van leverancier noodzakelijk of wenselijk is voor de onderhoudswerkzaamheden, de broncode en de technische (ontwikkel)documentatie van de programmatuur, waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen, change logs en dergelijke, ter beschikking stellen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij gerechtigd is voornoemde zaken ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verleent leverancier het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel)documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het verrichten van de overeengekomen onderhoudswerkzaamheden. 41.7 De door leverancier verrichte onderhoudswerkzaamheden laten onverlet de eigen verantwoordelijkheid van klant voor het beheer van de programmatuur, waaronder controle van de instellingen en de wijze van gebruik van de resultaten voortvloeiend uit het gebruik van de programmatuur. De klant zal zelf de benodigde software en ondersteunende software installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige software en ondersteunende software en gebruiksomgeving aanpassen en de door hem gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. 

Artikel 42 Nieuwe versies van programmatuur 

42.1 Onderhoud omvat het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur uitsluitend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien het onderhoud het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur omvat, geschiedt het ter beschikking stellen naar keuze van leverancier. 

42.2 Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is de leverancier niet meer verplicht tot het herstellen van fouten in de vorige versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of het verrichten van onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot een vorige versie. 

42.3 Leverancier kan verlangen dat cliënt een nadere schriftelijke overeenkomst met leverancier aangaat voor een versie met nieuwe functionaliteit en dat voor deze versie een nadere vergoeding wordt betaald. Leverancier kan functionaliteit uit een vorige versie van de programmatuur ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. De leverancier is niet gehouden bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de programmatuur specifiek voor de klant te onderhouden, te wijzigen of toe te voegen. 

42.4 Leverancier kan verlangen dat cliënt zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.) aanpast indien dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur. 

Artikel 43 Ondersteunende diensten 

43.1 Indien de dienstverlening van leverancier op grond van de overeenkomst mede omvat het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur, zal leverancier telefonisch of per email advies geven over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst gespecificeerde programmatuur. De leverancier kan voorwaarden stellen met betrekking tot de kwalificaties en het aantal personen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. De leverancier zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn afhandelen volgens zijn gebruikelijke procedures. De leverancier staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van antwoorden of de geboden ondersteuning. De ondersteuningsdiensten worden verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke kantooruren van de leverancier. 

Artikel 44 Betaling 

44.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het onderhoud van de programmatuur en de overige diensten als bedoeld in dit hoofdstuk en vastgelegd in de overeenkomst, per kalendermaand bij vooruitbetaling verschuldigd. 

44.2 Bedragen betreffende het onderhoud van de programmatuur en de overige diensten als bedoeld in dit hoofdstuk en vastgelegd in de overeenkomst, zijn verschuldigd vanaf het moment van aanvang van de overeenkomst. De betaling voor onderhoud en andere diensten is verschuldigd ongeacht of de klant de programmatuur in gebruik heeft of gebruik maakt van de mogelijkheid tot onderhoud of ondersteuning. 

Hoofdstuk 7. Advies en consultancy 

De bepalingen van dit hoofdstuk "Advies en consultancy" zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk "Dienstverlening" van toepassing indien de leverancier diensten verleent op het gebied van advies en consultancy. 

Artikel 45 Verrichting van advies- en consultancydiensten 

45.1 De doorlooptijd van een opdracht op het gebied van advies en consultancy is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie en de medewerking van opdrachtgever en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal leverancier zich derhalve niet bij voorbaat vastleggen op een voltooiingstijdstip van een opdracht. 

45.2 De diensten van leverancier worden uitsluitend verricht op de bij leverancier gebruikelijke werkdagen en tijdens de bij leverancier gebruikelijke werkuren. 

45.3 Het gebruik dat afnemer maakt van een door leverancier uitgebracht advies en/of een uitgebracht adviesrapport is steeds voor risico van afnemer. De bewijslast dat de advies- en consultancydiensten of de wijze waarop deze worden uitgevoerd niet in overeenstemming zijn met hetgeen schriftelijk is overeengekomen of van een bekwaam en redelijk handelend leverancier mag worden verwacht, rust geheel op opdrachtgever, onverminderd het recht van leverancier om met alle middelen tegenbewijs te leveren. 

45.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier is het opdrachtgever niet toegestaan de werkwijze, methoden en technieken van leverancier en/of de inhoud van adviezen of rapporten van leverancier aan derden bekend te maken. Het is opdrachtgever niet toegestaan de adviezen of rapporten van leverancier aan een derde te verstrekken of anderszins openbaar te maken. 

Artikel 46 Verslaglegging 

46.1 Leverancier informeert opdrachtgever periodiek, op de schriftelijk overeengekomen wijze, over de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtgever zal leverancier vooraf schriftelijk informeren over omstandigheden die voor leverancier van belang zijn of kunnen zijn, zoals de wijze van rapporteren, de te behandelen onderwerpen, de prioritering van opdrachtgever, de beschikbaarheid van middelen en personeel van opdrachtgever, en bijzondere feiten of omstandigheden dan wel feiten of omstandigheden waarvan leverancier mogelijk niet op de hoogte is. De afnemer draagt er zorg voor dat de door de leverancier verstrekte informatie binnen de organisatie van de afnemer verder wordt verspreid en genoteerd en dat deze mede op basis van deze inspectie wordt beoordeeld en informeert de leverancier over deze inspectie en beoordeling. 

Artikel 47 Betaling 

47.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de door leverancier verrichte diensten als bedoeld in dit hoofdstuk, per kalendermaand achteraf verschuldigd.  

Hoofdstuk 8. Hosting 

De bepalingen van dit hoofdstuk "Hosting" zijn naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk "Dienstverlening" van toepassing indien de leverancier, onder welke benaming dan ook, diensten verleent op het gebied van hosting en aanverwante diensten. 

Artikel 48 Hostingdiensten 

48.1 De leverancier zal de met de klant overeengekomen hostingdiensten verrichten. 

48.2. Indien de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur het voorwerp van de overeenkomst is, zal de klant de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk in de gevolgen daarvan voorziet. Het ter beschikking stellen van schijfruimte op een specifiek voor de klant gereserveerde server is alleen in de overeenkomst begrepen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en andere belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de tussen partijen overeengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een bepaalde periode niet door de klant wordt gebruikt, mag niet worden overgedragen naar een volgende periode. Indien de overeengekomen maxima worden overschreden, zal de leverancier een extra bedrag in rekening brengen overeenkomstig de gebruikelijke tarieven. 

48.3 Cliënt is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, en het gebruik van de hostingdienst, alsmede de wijze waarop de resultaten van de dienst worden gebruikt. Bij gebreke van specifieke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de benodigde software en ondersteunende software installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige software en ondersteunende software en gebruiksomgeving aanpassen en de door hem gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. De leverancier is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie. 

48.4 De levering of terbeschikkingstelling van backup-, nood- en recovery-diensten behoort alleen tot het voorwerp van de overeenkomst indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

48.5 Leverancier kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Leverancier zal de periode waarin de dienst buiten gebruik is niet langer laten duren dan noodzakelijk en er zo mogelijk voor zorgen dat deze periode buiten kantooruren valt, en naar gelang de omstandigheden deze periode laten aanvangen na overleg met cliënt. 

48.6 Indien leverancier op grond van de overeenkomst diensten voor afnemer verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals de aanvraag, extensie of verkoop of overdracht aan een derde, dient afnemer zich te houden aan de regels en werkwijze van de betreffende instantie(s). De leverancier zal de klant desgevraagd een schriftelijk exemplaar van voornoemde regels verstrekken. De leverancier aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en tijdigheid van de dienstverlening of het bereiken van de door de afnemer beoogde resultaten. De klant dient alle kosten verbonden aan de aanvraag en/of registratie te betalen volgens de overeengekomen tarieven of, bij gebreke van overeengekomen tarieven, de gebruikelijke tarieven van de leverancier. De leverancier garandeert niet dat een door de klant gewenste domeinnaam aan de klant zal worden toegekend. 

Artikel 49 Kennisgeving en verwijdering 

49.1 De klant zal te allen tijde zorgvuldig en rechtmatig jegens derden handelen, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van derden en de persoonlijke levenssfeer van derden te respecteren, door zich te onthouden van het verspreiden van informatie op een wijze die in strijd is met de wet, van het verschaffen van ongeoorloofde toegang tot systemen en van het verspreiden van virussen of andere schadelijke programma's of gegevens, en door zich te onthouden van het plegen van strafbare feiten en het schenden van enige andere wettelijke verplichting. 

49.2 Ter voorkoming van aansprakelijkheid jegens derden of ter beperking van de gevolgen daarvan, is leverancier steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake van een handelen of nalaten van of voor risico van afnemer. Indien leverancier zulks schriftelijk verzoekt, zal afnemer onverwijld gegevens en/of informatie uit de systemen van leverancier verwijderen. Indien de afnemer dit nalaat, is de leverancier gerechtigd naar eigen goeddunken de gegevens en/of informatie zelf te wissen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geval van een inbreuk of een dreigende inbreuk op het bepaalde in lid 49.1 is leverancier bovendien gerechtigd om afnemer met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de systemen van leverancier te ontzeggen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan andere maatregelen of de uitoefening van andere wettelijke en contractuele rechten van de leverancier jegens de klant. De leverancier heeft in dit geval eveneens het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat hij daarvoor jegens de klant aansprakelijk kan worden gesteld. 

49.3 Van leverancier kan niet worden verlangd dat zij zich een oordeel vormt over de gegrondheid van de aanspraken van derden of het verweer van afnemer, noch dat zij op enigerlei wijze wordt betrokken bij een geschil tussen een derde en afnemer. De afnemer dient zich ter zake tot de betrokken derde te wenden en de leverancier schriftelijk te informeren. De in dit kader verstrekte informatie dient deugdelijk te worden onderbouwd met bewijsstukken.